Oskar Pedersen, had front page of the newspaper, Lerums Tidning, last week with the striking skiing image:

Oskar Pedersen photo by Kristoffer Andersson

as well as a full page interview, see the English below the Swedish:

Filmstjärna på skidor

2010-12-29: Som den förste någonsin att göra tre framåtvolter, blev Oskar Pedersen snabbt en kändis bland världens friskidåkare.

På tre år har han varit med och spelat in lika många filmer, de senaste två har blivit nominerade på branschens stora gala i Kanada.

När LT träffar Oskar Pedersen har han precis inlett säsongen med två tävlingar under en helg i Oslo. Det blev en seger och en tredjeplats. Han gläds åt resultaten, men det är inte jakten på pallplatser som driver Lerumskillen.

? Jag tycker att det är roligare att spela in film. När man tävlar tränar man mycket på specifika hopp, jag gillar bättre att vara ute och leka, säger han.

Tävlar gör han för sponsorernas skull. I utbyte får han ekonomiska förutsättningar för att spela in film. På tre år har han varit med i lika många produktioner. Två år i rad har han åkt till Montreal, nominerad på International Freeski Film Festival.

Så hur hamnade en 21-åring från Lerum där?

Handbollsintresserade känner förmodligen igen namnet Pedersen. Pappa Reine var med och gjorde Redbergslid till Sveriges bästa lag och är numera tränare i Baltichovs damlag. I det laget spelar ena systern, medan den andra fått sluta på grund av en korsbandsskada.

? Jag spelade också handboll ganska länge. Men jag är lite för liten och fick andra intressen, säger Oskar.

Han har provat det mesta som går att hoppa och göra konster med. Skateboard, mountainbike, inlines, och i somras köpte han en motocross.

Men framför allt är han en talang på skidor. Filmsekvenser med Oskar Pedersen visar en åkare med fullständig kontroll, där skidorna ser ut som en förlängning av foten. Han tar sig an gigantiska hopp, snurrar varv efter varv i luften och glider längs räcken.

På de årliga fjällsemestrarna med familjen imponerades han tidigt av friåkarna. Han iakttog, härmade, och på en resa i Hemsedal kom en kille med kamera fram till Oskar och hans kompis.

? Han frågade om han fick filma oss sa att han höll på med ett skolprojekt.

Det var starten på ett samarbete som hittills resulterat i tre filmer. Den första fick titeln Empty Pocket, en beskrivning av produktionens budget.

Till uppföljaren hade förutsättningarna förbättrats avsevärt. Sponsorer hade då fått ögonen för Oskar, som blivit en kändis i friskidåkarvärlden.

? Jag var den första att göra en trippel framåtvolt. Den förste vad man vet, garderar han sig.

? Men när folk lyckas med nya grejer brukar dom snabbt läggas ut på nätet.

Oskar hade dessförinnan varit bland de första i Norden att lyckas med en dubbel framåtvolt, och kompisarna pushade honom att försöka med ett varv till.

? Jag sa till dom att jag inte skulle pröva för jag ville inte sätta press på mig själv. Men så testade jag en gång och kraschade. Sen testade jag två gånger till, och kraschade dom gångerna också. Då testade jag ytterligare en gång till och slog i backen med skidorna först.

Friskidåkning är ofrånkomligt förenat med ett visst vågspel.

Som exempel berättar Oskar en episod från inspelningen av den senaste filmen, då en helikopter hyrts in. Problem uppstod när ett oväder drog in. Liftarna stängdes av, men det hindrade inte skidåkarna som tog sig upp med hjälp av skotrar.

? I vanliga fall hade vi väntat ut ovädret, men nu hade vi bara en timme på oss. Det var bara att köra. Hoppet var väldigt bra, det var väldigt spännande, och ibland kändes det som att man skulle hoppa rätt in i rotorbladen, berättar Oskar.

? När man spelar in en film är det många som lägger ner både pengar och energi på att det ska bli bra, det sätter press på dig att leverera. Ibland måste du ta risker. Det kan göra ont, men dom gångerna man klarar att göra någonting extra ger det en adrenalinkick.

To see the original article click HERE.  or in English for those who are not multi lingual and with the help of Google Translate see below:

Movie Star on skis

2010-12-29: As the first ever to do three forward somersaults, was Oskar Pedersensoon a celebrity among the world friskidåkare.

In three years he has been through and recorded the same number of films, the lasttwo have been nominated in the industry’s big gala in Canada.

When LT hits Oskar Pedersen has he just started the season with two races during aweekend in Oslo. It was a victory and a third place. He was pleased with the results,but it is not the hunt for podium finishes running Lerum guy.

- I think it’s more fun to play a movie. When you compete you train a lot on thespecific hope, I like better to be out playing, ”he says.

Sprinting does he do for sponsors’ sake. In exchange, he economic conditions torecord the movie. In three years he has been involved in as many productions. Twoyears in a row, he has traveled to Montreal, the nominee of the International FreeskiFilm Festival.

So how did a 21-year-old from Lerum get there?

Handball Interested know probably recognize the name Pedersen. Dad Reine waswith and did Redbergslid Sweden’s best teams and is now coach of the Baltic Hovwomen’s teams. The team plays one sister, while the other had to stop because of acruciate ligament injury.

- I also played baseball for quite some time. But I’m a bit too small and had other interests, ”said Oskar.

He has tried most things that can jump and do tricks with. Skateboarding, mountain biking, inline skating, and last summer he bought a motocross.

But above all he is a talent on skis. Film Sequences with Oskar Pedersen shows askier with full control, where the skis look like an extension of the foot. He takes ongigantic jumps, spins round and round in the air and glide along the rails.

At the annual mountain holidays with the family he was impressed early by’ve ever.He observed, imitated, and on a trip to Hemsedal came a guy with a camera up toOscar and his friend.

- He asked if he could film us saying he was doing a school project.

It was the start of a collaboration which has so far resulted in three films. The firstwas titled Empty Pocket, a description of the production budget.

As a sequel conditions had improved considerably. Sponsors had been the eyes ofOskar, who became a celebrity in friskidåkarvärlden.

- I was the first to do a triple forward volts. The first what you know, hedging himself.

- But when people succeed with new stuff usually they quickly posted on the web.

Oskar had previously been among the first in the Nordic countries to succeed with adouble forward-volts, and his friends pushed him to try a lap.

- I told them that I would not try because I did not put pressure on myself. But then I tried again and crashed. Then I tried two more times, and crashed them few times too. Then I tried again and hit the slopes with my skis first.

Friskidåkning is inevitably associated with a particular gamble.

As an example, says Oskar an episode from the filming of the latest movie, when a helicopter leased. Problems arose when a storm came up. The lifts were cut, but that did not stop skiers who took up with the help of scooters.

- In most cases, we had waited out the storm, but now we only had an hour on us. It was just to run. The hope was very good, it was very exciting, and sometimes feltlike they would jump right into the rotor blades, ”says Oscar.

- When playing a movie, many people spend money and energy to make it good, itputs pressure on you to deliver. Sometimes you have to take risks. It can be painful,but the times we are able to do anything extra, it delivers an adrenaline rush.