2 minus 1 at Brighton from Blake Nyman on Vimeo.Banks, where'd you go??